...

                                                            ..:: یا هو ::..

من می جنگم٬ تو جنگ زده می شوی٬ یکی مشتش را گره می کند٬ یکی دیگر ساکت می ماند

من ساکت می مانم٬ تو می جنگی٬ یکی جنگ زده می شود٬ یکی دیگر مشتش را گره می کند

من مشتم را گره می کنم٬ تو ساکت می مانی٬ یکی می جنگد٬ یکی دیگر جنگ زده می شود

من جنگ زده می شوم٬ تو مشتت را گره می کنی٬ یکی ساکت می ماند٬ یکی دیگر می جنگد

---------دنیای عجیبی ست!----------چیزی کم دارد!------------من که گیج شده ام!------------

/ 2 نظر / 28 بازدید
هانيه

قايق های نجات که رسيدند٬ ما سرمان را زير آب فرو برديم ما غرق شديم ما دريا را دوست داشتيم...

عقاب

اين يکی به اين عميقی چرا ... خوب مث اينکه هر کی خوندتش غرق شده..