می آفرينی

..:: یاهو ::..

خیره! مبهوتم!

نان نذری می خورم٬ بی حاجت!

حاجت می خواهم٬ بی نان نذری!

---------------------------------------

« هبوط » که می خوانم!

یاد سنگینی سنگ ِ پشتم می افتم - سنگینی امانتی که پذیرفتم -

نادانم دیگر!

-------------------------------------

چقدر نا عادلانه است!

جنگ بین بچه ها و بزرگترها!

به احترام نام...

بزرگتر ها بچه ها را کوچک تر از آن چه هستند می دانند!

و بچه ها بزرگتر ها را بزرگتر از آنچه هستند می پندارند!

------------------------------------

چقدر زشت بود اگر دست یافتنی بود!

------------------------------------------------------------------------------------------------

/ 3 نظر / 26 بازدید
....

زشت تر از ان دست نيافتن به دست يافتني هاست وزشت تر از همه از دست دادن انچه که برای دست يافتنش اشکها ریخته ایم

نيکو

اين دختره خوبه ؟!؟.............. به احترام ِ نام ! همان که گفتی ... می خوانمت سنگ پشت ! می خوانم !!!

آرزو

ديگه دنبال خودت نمی گردی ؟