٥:٢٩ ‎ب.ظ ۱ فروردین ۱۳۸٦

..:: یاهو ::..

خورشيد جاودانه مي درخشد در مدار خويش

مائيم كه پا جاي پاي خود مي نهيم و غروب مي كنيم .. هر پسين!

اين روشناي خاطر آشوب در افق هاي تاريك دوردست

نگاه ساده فريب كيست كه همراه با زمين

مرا به طلوعي دوباره مي كشاند ؟

اي راز!

اي رمز!

اي همه روزهاي عمر مرا اولين و آخرين...

 ـ حسین پناهی ـ

ـ عید همگـــــــــــــــــــی مبارک -