۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ٢٥ اسفند ۱۳۸٥

..:: یاهو ::..

خورشيد جاودانه مي درخشد در مدار خويش
مائيم كه پا جاي پاي خود مي نهيم
و غروب مي كنيم .. هر پسين! 
اين روشناي خاطر آشوب در افق هاي تاريك دوردست 
نگاه ساده فريب كيست كه همراه با زمين 
مرا به طلوعي دوباره مي كشاند ؟
اي راز! اي رمز!
اي همه روزهاي عمر مرا اولين و آخرين...

ـ حسین پناهی ـ

ـ عید همگـــــــــــــــــــی مبارک -