شکایت دارم .. :: ٢۱ آذر ۱۳٩٥
سناریوی غالب :: ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
مسئله ای حل ناشدنی :: ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
شکوه های الکی :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
آه که چقدر باید دو قطره امید را اثبات کرد :: ٥ فروردین ۱۳٩۱
این جا که من ایستاده ام :: ۱۳ دی ۱۳٩٠
هیچ وقت این طوری حالم را نپرس! :: ۳ آذر ۱۳٩٠
دو قلپ روشنایی :: ۳٠ آبان ۱۳٩٠
نیندیش! :: ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
هوم .. ظلم ظالم و جور صیاد :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
امید به زندگی 74 سال :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
سری که تند می رفت :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
مقتل :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
4شنبه :: ۱٧ آذر ۱۳۸٩
یک سه شنبه با آقای غیاثی .. :: ۱٦ آذر ۱۳۸٩
٥ امرداد ۱۳۸٩ :: ٥ امرداد ۱۳۸٩
چقدر دیگه مونده؟ :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
می شنوی؟ :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
به خاطر لاک پشت هایم :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
بیخ گوش تو :: ۱۸ آذر ۱۳۸۸
مونونوکلئوز عفونی :: ٧ آذر ۱۳۸۸
آسمان صاف و زمین پهن و این روزها :: ٦ آذر ۱۳۸۸
من اینجام :: ٥ آذر ۱۳۸۸
غیر از خدا هیچ کس نبود :: ٢۸ آبان ۱۳۸۸
اطاعت از تور سینا :: ۱ آبان ۱۳۸۸
سین! تو هم بنویس! :: ۱٥ مهر ۱۳۸۸
شُکر هست و :: ۱٠ مهر ۱۳۸۸
یک نفس عمیق :: ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
34 :: ٧ شهریور ۱۳۸۸
33 :: ٦ شهریور ۱۳۸۸
مرثیه ای برای خودم :: ۳ شهریور ۱۳۸۸
ما بی خطر ترینیم :: ٥ امرداد ۱۳۸۸
تیر88 :: ٦ تیر ۱۳۸۸
و نهایت هزینه ای که می کنند یک وجهه است که کمی رویش خط افتاده :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
ورژن جدید فیل :: ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
رونوشت امروز :: ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
این صبح عجب معجزه ایست!! :: ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
بدبینی ام به بعضی موارد پینه ی شتری دارد. :: ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
24 :: ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
زیبا! هوای حوصله ابری ست - خ.ش. :: ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
گنگی اپیدمیک :: ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
دست از سر کچل من بردارند .. :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
نقش بزن علی کوچک من! :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
19 :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
نترس! کافر نمی شوم .. :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
ببخشید! ساعت چنده؟؟؟ :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
زمان های خنثی :: ٥ اسفند ۱۳۸٧
15 :: ٤ اسفند ۱۳۸٧
از این پنجره به بعد من از دنیا می ترسم. :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
مرض تقسیم بندی :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
گویا بقیه مرا بیشتر می شناسند :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
صفحه ی 365 :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
10 :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
9 :: ٩ بهمن ۱۳۸٧
8 :: ۸ بهمن ۱۳۸٧
7 :: ٤ بهمن ۱۳۸٧
6 :: ۳ بهمن ۱۳۸٧
این روزها همه زرنگند! شما چطور؟ :: ٢٩ دی ۱۳۸٧
something wrong with u .. :: ٢۸ دی ۱۳۸٧
نیستی ببینی می خندم! :: ٢٦ دی ۱۳۸٧
‌رهرش ئثقث *^ :: ٢٥ دی ۱۳۸٧
شروع نامحسوس :: ٢۱ دی ۱۳۸٧
۸ فروردین ۱۳۸٧ :: ۸ فروردین ۱۳۸٧
یک پست عادی عادی :: ٢ اسفند ۱۳۸٦
دفترهای سبز :: ۱٢ دی ۱۳۸٦
سنگينی نگاه صاحب خانه :: ٢٥ آذر ۱۳۸٦
اطلاع ثانوی :: ۸ آذر ۱۳۸٦
به راستی که ساعت٬ آمدنی ست! :: ۳ آبان ۱۳۸٦
٢٢ مهر ۱۳۸٦ :: ٢٢ مهر ۱۳۸٦
هوم؟؟ :: ٢٢ مهر ۱۳۸٦
زمزمه :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
فتبصر .. :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
فرار می کنی؟؟ :: ۸ شهریور ۱۳۸٦
زمزمه های صبح :: ۳ شهریور ۱۳۸٦
خيلی زود فراموش خواهم کرد .. قصه ی آن مرد لر را :: ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
روزهای شروع :: ٧ امرداد ۱۳۸٦
٢۱ تیر ۱۳۸٦ :: ٢۱ تیر ۱۳۸٦
از يادداشت هايم :: ۱٢ تیر ۱۳۸٦
به اندازه ی يک خط :: ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
خط به خط :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
تو هم با من بخوان .. :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
ممنون :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
آرزو :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
دست بهار درست!! :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
بت تو نيستی .. :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
تکذيب :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
دندان درد :: ۸ فروردین ۱۳۸٦
همين .. :: ٧ فروردین ۱۳۸٦
.. :: ٥ فروردین ۱۳۸٦
۱ فروردین ۱۳۸٦ :: ۱ فروردین ۱۳۸٦
چی بگم؟ :: ۱ فروردین ۱۳۸٦
سال نو .. :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
چقدر خوووب .. :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
۱٩ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
... :: ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
صفر :: ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
سفيد :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
۱۱ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٥
تعطيل :: ٤ اسفند ۱۳۸٥
۱ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱ اسفند ۱۳۸٥
.. :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
بيرون زدگی :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
٢٧ بهمن ۱۳۸٥ :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
هيس :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
look both ways :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
روز ۲۵ م :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
نمودار :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
حماقت :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
دکتر کاپل :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
جمعه :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
دنيا :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
سفرنامه ۳ :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
جای خالی :: ٩ بهمن ۱۳۸٥
سفرنامه ۲ :: ٧ بهمن ۱۳۸٥
از من چه خبر؟ :: ٥ بهمن ۱۳۸٥
سفر نامه :: ۱ بهمن ۱۳۸٥
۱ بهمن ۱۳۸٥ :: ۱ بهمن ۱۳۸٥
اولین شب آرامش :: ٢٦ دی ۱۳۸٥
خداحافظی .. :: ٢۳ دی ۱۳۸٥
سنگ چين n ام :: ٢٠ دی ۱۳۸٥
تو اينجا .. :: ۱٩ دی ۱۳۸٥
شقشقه :: ۱۸ دی ۱۳۸٥
۱٦ دی ۱۳۸٥ :: ۱٦ دی ۱۳۸٥
۱٠ دی ۱۳۸٥ :: ۱٠ دی ۱۳۸٥
عادلانه نيست :: ٩ دی ۱۳۸٥
محاوره :: ٦ دی ۱۳۸٥
۵ تا یه کم! :: ٤ دی ۱۳۸٥
٤ دی ۱۳۸٥ :: ٤ دی ۱۳۸٥
سوخت سوخت :: ٢ دی ۱۳۸٥
٢۸ آذر ۱۳۸٥ :: ٢۸ آذر ۱۳۸٥
توی پستی که پريد :: ٢٧ آذر ۱۳۸٥
٢٦ آذر ۱۳۸٥ :: ٢٦ آذر ۱۳۸٥
خواجه ی لامکان :: ٢٥ آذر ۱۳۸٥
يک سه شنبه زندگی :: ٢۱ آذر ۱۳۸٥
موازی های متقاطع :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
... :: ۱۸ آذر ۱۳۸٥
می نويسم :: ۱٦ آذر ۱۳۸٥
امروز :: ۱٢ آذر ۱۳۸٥
بی برنده :: ۱۱ آذر ۱۳۸٥
برفی سمج :: ۱٠ آذر ۱۳۸٥
خيلی می خواستم بگويم :: ۱٠ آذر ۱۳۸٥
خودش شد :: ۸ آذر ۱۳۸٥
غرق خواهی شد .. :: ٧ آذر ۱۳۸٥
همه :: ٥ آذر ۱۳۸٥
مشق شب :: ٥ آذر ۱۳۸٥
سماع۳ :: ٤ آذر ۱۳۸٥
هيچی :: ٤ آذر ۱۳۸٥
سماع۲ :: ۳ آذر ۱۳۸٥
سنگ کنار جاده :: ٢ آذر ۱۳۸٥
سماع۱ :: ۱ آذر ۱۳۸٥
سنگ چين ۵ :: ۱ آذر ۱۳۸٥
يک ديالوگ تکراری - از من چه خبر؟ :: ٢٩ آبان ۱۳۸٥
زرشک :: ٢٩ آبان ۱۳۸٥
به نام پدر :: ٢٧ آبان ۱۳۸٥
مادربزرگ :: ٢٦ آبان ۱۳۸٥
می آفرينی :: ٢٤ آبان ۱۳۸٥
منطقی :: ٢٢ آبان ۱۳۸٥
سنگ پشت :: ٢٢ آبان ۱۳۸٥
... :: ٢۱ آبان ۱۳۸٥
نقطه ی پرگار! :: ٢٠ آبان ۱۳۸٥
عاق آسمان :: ۱٩ آبان ۱۳۸٥
دلم... :: ۱٩ آبان ۱۳۸٥
کابوس! :: ۱۸ آبان ۱۳۸٥
اینقدر که :: ۱٧ آبان ۱۳۸٥
وبلاگ من :: ۱٥ آبان ۱۳۸٥
بازوبند سبز :: ۱٤ آبان ۱۳۸٥
شهامت :: ۱۳ آبان ۱۳۸٥
سنگ چين۴ :: ۱٢ آبان ۱۳۸٥
فتنه :: ۱٢ آبان ۱۳۸٥
تو... :: ۱۱ آبان ۱۳۸٥
٩ آبان ۱۳۸٥ :: ٩ آبان ۱۳۸٥
سنگينی سنگ :: ۸ آبان ۱۳۸٥
دروغ بگوييم! :: ٧ آبان ۱۳۸٥
پاره سنگ :: ٥ آبان ۱۳۸٥
قصه ی تکراری۲ :: ۳ آبان ۱۳۸٥
بدون شرح! :: ۳ آبان ۱۳۸٥
قصه ای تکراری :: ٢ آبان ۱۳۸٥
سنگ چين۳ :: ٢ آبان ۱۳۸٥
حرف های يک دوست :: ۳٠ مهر ۱۳۸٥
تيشه... :: ٢٩ مهر ۱۳۸٥
... :: ٢۸ مهر ۱۳۸٥
... :: ٢٧ مهر ۱۳۸٥
سنگ چين۲ :: ٢٦ مهر ۱۳۸٥
سومين شب آرامش :: ٢٥ مهر ۱۳۸٥
٢٤ مهر ۱۳۸٥ :: ٢٤ مهر ۱۳۸٥
کودتا :: ٢۳ مهر ۱۳۸٥
زخمه ها... :: ٢٢ مهر ۱۳۸٥
سنگ چين :: ٢۱ مهر ۱۳۸٥
ما چرا نمی ريم... :: ٢٠ مهر ۱۳۸٥
سنگريزه :: ۱٩ مهر ۱۳۸٥
۱٩ مهر ۱۳۸٥ :: ۱٩ مهر ۱۳۸٥